Saobraćajni znakovi

Ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza II-1
1) znak „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza” (II-1), koji označava blizinu raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću po putu na koji on nailazi;

Znak stop "obavezno zaustavljanje"
znak „obavezno zaustavlјanje” (II-2), koji označava mesto pred ulazom u raskrsnicu na komeje vozač dužan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem nakoji on nailazi;

Zabrana saobraćaja u oba smera (II-3)
3) znak „zabrana saobraćaja u oba smera” (II-3), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj svim vozilima u oba smera;

Zabrana saobraćaja u jednom smeru (II-4)
4) znak „zabrana saobraćaja u jednom smeru” (II-4), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozila iz smera prema kome je okrenut znak;

Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila, osim za motocikle bez prikolice (II-5)
5) znak „zabrana saobraćaja za sva motorna vozila, osim za motocikle bez prikolice” (II-5), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila, osim za motocikle bez prikolice i mopede;

Zabrana saobraćaja za autobuse (II-6)
6) znak „zabrana saobraćaja za autobuse” (II-6), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za autobuse;

Zabrana saobraćaja za teretna vozila (II-7)
7) znak „zabrana saobraćaja za teretna vozila” (II-7), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za teretna vozila. Ako je znaku iz ove tačke pridodata dopunska tabla na kojoj je označena najveća dozvolјena masa vozila, zabrana važi samo za ona teretna vozila čija najveća dozvolјena masa prelazi označenu masu;

Zabrana saobraćaja za cisterne (II-8)
8) znak „zabrana saobraćaja za cisterne” (II-8), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze materije koje mogu da izazovu zagađivanje vode;

Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapalјive materije (II-9) (II-9.1)
9) znak (II-9), koji označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze eksploziv ili lako zapalјive materije; znak „zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze opasne terete” (II-9.1), koji označava put ili deo puta na kome je zabranjen saobraćaj vozilima koja prevoze opasne terete;

Zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priklјučno vozilo (II-10) (II-10.1)
10) znak (II-10), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motorna vozila koja vuku priklјučno vozilo osim poluprikolice; znak „zabrana saobraćaja za motorna vozila koja vuku priklјučno vozilo” (II-10.1), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motorna vozila na koja vuku priklјučno vozilo;

Zabrana saobraćaja za zaprežna vozila (II-15)
15) znak „zabrana saobraćaja za zaprežna vozila” (II-15), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za zaprežna vozila;

Zabrana saobraćaja za ručna kolica (II-16)
16) znak „zabrana saobraćaja za ručna kolica” (II-16), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za ručna kolica;

Zabrana saobraćaja za pešake (II-17)
17) znak „zabrana saobraćaja za pešake” (II-17), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za pešake;

Zabrana saobraćaja za sva motorna vozila (II-18)
18) znak „zabrana saobraćaja za sva motorna vozila” (II-18), koji označava put odnosno deo putana kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila;

Zabrana saobraćaja za vozila označena simbolom (II-19) (II-19.1)
19) znak „zabrana saobraćaja za sva motorna vozila i zaprežna vozila” (II-19), koji označavaput odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila i zaprežna vozila; znak „zabrana saobraćaja za vozila označena simbolom” (II-19.1), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vrstu vozila prikazanih na znaku

Zabrana saobraćaja za vozila čija širina prelazi određenu širinu (II-20)
20) znak „zabrana saobraćaja za vozila čija širina prelazi određenu širinu” (II-20), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija širina prelazi širinu označenu na znaku;

Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi određenu visinu (II-21)
21) znak „zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi određenu visinu” (II-21), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna visina prelazi visinu označenu na znaku;

Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu (II-22)
22) znak „zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu” (II-22), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila odnosno skupove vozila, čija ukupna masa prelazi masu označenu na znaku;

Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje (II-23) 23) znak „zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje” (II-23), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila sa osovinskim opterećenjem većim od opterećenja označenog na znaku;

Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određenu dužinu (II-24)
24) znak „zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određenu dužinu” (II-24), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za vozila, odnosno skupovima vozila, čija ukupna dužina prelazi dužinu označenu na znaku;

Najmanje odstojanje između vozila (II-25)
25) znak „najmanje odstojanje između vozila” (II-25), koji označava najmanje odstojanje između vozila u kretanju kojeg se vozači moraju pridržavati;

Zabrana skretanja ulevo (II-26)
26) znak „zabrana skretanja ulevo” (II-26), koji označava raskrsnicu na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno; znak „zabrana skretanja udesno” (II-26.1), koji označava raskrsnicu na kojoj je skretanje udesno zabranjeno;

Zabrana polukružnog okretanja (II-27)
27) znak „zabrana polukružnog okretanja” (II-27), koji označava mesto na kome je zabranjeno polukružno okretanje;

Zabrana preticanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice (II-28)
28) znak „zabrana preticanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice” (II-28), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjeno preticanje svih motorna vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lake tricikle i lake četvorocikle;

Zabrana preticanja za teretna vozila (II-29)
29) znak „zabrana preticanja za teretna vozila” (II-29), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjeno da teretna vozila čija najveća dozvolјena masa prelazi3,5 t pretiču druga motorna vozila osim motocikla bez prikolice, mopeda, lake, tricikle i lake četvorocikle.

Ograničenje brzine (II-30)
30) znak „ograničenje brzine” (II-30), koji označava put odnosno deo puta na kome se vozila ne smeju kretati brzinom(ukm/h) većom od brzine koja je označena na znaku.Ako je na znak iz ove tačke dodata dopunska tabla sa naznakom mase vozila, označeno ograničenje brzine odnosi se samo na vozila čija najveća dozvolјena masa prelazi označenu masu;

Zabrana davanja zvučnih znakova (II-31)
31) znak „zabrana davanja zvučnih znakova” (II-31), koji označava put odnosno deo puta na kome se uređajem na vozilu ne smeju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti;

Zabrana prolaza bez zaustavlјanja (II-32), (II-32.1), (II-32.2)
32) znak „zabrana prolaza bez zaustavlјanja” (II-32), (II-32.1), (II-32.2) koji označava blizinu carinarnice, policije ili naplatnog mesta za putarinu odnosno mesta gde se vozilo mora zaustaviti iz razloga označenog na znaku;

Prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera (II-33)
33) znak „prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera” (II-33), koji označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom pređu vozila iz suprotnog smera;

Zabrana zaustavlјanja i parkiranja (II-34)
34) znak „zabrana zaustavlјanja i parkiranja” (II-34), koji označava stranu puta na kojoj je zabranjeno zaustavlјanje i parkiranje vozila;

Zabrana parkiranja (II-35)
35) znak „zabrana parkiranja” (II-35), koji označava stranu puta na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila. Znakovima II-34 i II-35 može se dodati dopunska tabla sa naznakom: dana u sedmici odnosno mesecu i vremena u toku dana na koje se zabrana odnosi; najdužeg dozvolјenog trajanja zaustavlјanja odnosno parkiranja i kategorije vozila na koje se zabrana odnosi;

Naizmenično parkiranjenaizmenično parkiranje (II-37)(II-36)
36) znak „naizmenično parkiranje” (II-36), koji označava deo puta na koji se zabrana parkiranja odnosi u neparne dane;

Naizmenično parkiranje (II-37)
37) znak „naizmenično parkiranje” (II-37), koji označava deo puta na koji se zabrana parkiranja odnosi u parne dane.

Najmanje dozvolјena brzina (II-38)
41) znak „najmanje dozvolјena brzina” (II-38), koji označava put odnosno deo puta na kome se vozila u normalnim uslovima moraju kretati najmanje onom brzinom(ukm/h) koja je označena na znaku;

Lanci za sneg (II-39)
42) znak „lanci za sneg” (II-39), koji označava deo puta na kome motorna vozila, osim motocikla, mopeda, lakih tricikla, teških tricikla, lakih četvorocikla, teških četvorocikla, radnih mašina, traktora i motokultivatora, moraju na pogonskim točkovima imati lance za sneg kad je na kolovozu sneg;

Biciklistička staza (II-40)
43) znak „biciklistička staza” (II-40), koji označava put kojim se moraju kretati bicikli, a po kome je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju;

Pešačka staza (II-41)
43) znak „pešačka staza” (II-41), koji označava posebno izgrađenu stazu kojom se pešaci moraju kretati, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju i znak ( II-41.1) „spojene staze za bicikliste i pešake” koji označava put po kome se odvojeno kreću samo biciklisti i pešaci, u svojim stazama;

Staza za jahače (II-42)
45) znak „staza za jahače” (II-42), koji označava stazu kojom se moraju kretati jahači, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim učesnicima u saobraćaju;

Obavezan smer (II-43), (II-43.1), (II-43.2)
46) znakovi „obavezan smer” (II-43), (II-43.1), (II-43.2), (II-43.3) i (II-43.4), koji označavaju smer kojim se vozila moraju kretati;

Obavezan smer (II-43.3) i (II-43.4)
46) znakovi „obavezan smer” , (II-43.3) i (II-43.4), koji označavaju smer kojim se vozila moraju kretati;

Dozvolјeni smerovi (II-44), (II-44.1) i (II-44.2)
47) znakovi „dozvolјeni smerovi” (II-44), (II-44.1) i (II-44.2), koji označavaju smerove u kojima se vozila smeju kretati;

Obavezno obilaženje (II-45) (II-45.1) (II-45.2) (II-45.3)
48) znakovi (II-45), „obavezno obilaženje s leve strane” (II-45.1) i„kružni tok saobraćaja” (II-45.2), koji označavaju kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu, i znak„obilaženje sa obe strane” (II-45.3) koji označava kolovoz odnosno deo kolovoza kojim se vozila mogu kretati prilikom obilaženja pešačkih ostrva, ostrva za usmeravanje saobraćaja i drugih objekata na kolovozu.

Zabrana saobraćaja za traktore (II-11)
11) znak „zabrana saobraćaja za traktore” (II-11), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za traktore;

Zabrana saobraćaja za motocikle (II-12)
12) znak „zabrana saobraćaja za motocikle” (II-12), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za motocikle, teški tricikl i teški četvorocikl;

Zabrana saobraćaja za mopede (II-13)
13) znak „zabrana saobraćaja za mopede” (II-13), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle;

Zabrana saobraćaja za bicikle (II-14)
14) znak „zabrana saobraćaja za bicikle” (II-14), koji označava put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobraćaj za bicikle;

Opasna krivina (I-2.2)
3) znak „opasna krivina” (I-2.2) označava približavanje više krivina ili uzastopnim krivinama koje su opasne po svojim fizičkim karakteristikama ili zbog nedostatka preglednosti;

Spajanje sa sporednim putem (I-27 I-28 I-28.1)
25) znak „ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom” (I-27), znak „spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane” (I-28), znak „spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane” (I-28.1)

Spajanje pod oštrim uglom (I-29 I-29.1)
znak „spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom s leve strane” (I-29) i znak „spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom s desne strane” (I-29.1), koji označavaju blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza ukršta odnosno spaja sa sporednim putem.

Pokretni most (I-6)
6) znak „pokretni most” (I-6), koji označava blizinu mesta na kome se na putu nalazi pokretni most;

Dvostruka krivina (I-2; I-2.1)
2) znak „dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nalevo” (I-2), znak „dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nadesno” (I-2.1), znak„opasna krivina”, koji označava približavanje više opasnih krivini na levo, odnosno desno.

Klizav kolovoz (I-11)
9) znak „klizav kolovoz” (I-11), koji označava blizinu dela puta na kome kolovoz pod određenim atmosferskim uslovima ili sličnim okolnostima ima klizavu površinu;

Kmenje pršti (I-12)
10) znak „kamenje pršti” (I-12), koji označava blizinu dela puta na kome se nalazi nevalјani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi i na kome za druge učesnike u saobraćaju postoji opasnost od prskanja kamena

Odronjavanje kamenja (I-13; I-13.1)
11) znakovi „odronjavanje kamenja” sa desne(I-13) odnosno leve strane puta(I-13.1), koji označavaju blizinu dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na putu;

Blizina pešačkog prelaza (I-14)
12) znak „označeni pešački prelaz” (I-14), koji označava blizinu mesta na putu na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz;

Deca na putu
13) znak „deca na putu” (I-15), koji označavaju blizinu dela puta na kome se deca češće i u većem broju kreću(blizina škole, obdaništa, igrališta i sl.);

Biciklisti na putu (I-16)
14) znak „biciklisti na putu” (I-16), koji označava blizinu mesta na kome se biciklisti često priklјučuju na put ili ga prelaze;

Životinje na putu (I-17)
15) znak „životinje na putu” (I-17), koji označava blizinu dela puta na kome domaće životinje pod nadzorom prelaze preko puta ili se kreću duž puta;

Divlјač na putu (I-18)
16) znak „divlјač na putu” (I-18), koji označava blizinu dela puta opasnog zbog prelaska divlјači preko puta;

Radovi na putu (I-19)
17) znak „radovi na putu” (I-19), koji označava mesto na kome se izvode radovi na putu;

Nailaženje na semafore (I-20 i I-20.1)
18) znakovi „nailaženje na semafore” (I-20 i I-20.1), koji označavaju blizinu raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću uređaja za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova;

Dvostruka krivina (I-2; I-2.1)
2) znak „dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nalevo” (I-2), znak „dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nadesno” (I-2.1), znak„opasna krivina”, koji označava približavanje više opasnih krivini na levo, odnosno dsno.

Blizina avionske piste (I-21)
19) znak „blizina avionske piste” (I-21), koji označava deo puta preko koga avioni preleću u niskom letu prilikom sletanja odnosno poletanja;

Bočni vetar (I-22 i I-22.1)
20) znakovi „bočni vetar” sa leve(I-22), odnosno desne (I-22.1) strane, koji označavaju blizinu dela puta na kome često duva jak bočni vetar;

Saobraćaj u oba smera (I-23)
21) znak „saobraćaj u oba smera” (I-23), koji označava blizinu mesta na kome se prelazi sa dela puta na kome se saobraćaj odvija samo u jednom smeru na deo tog puta na kome se privremeno ili stalno saobraćaj vrši u oba smera

Tunel (I-24)
22) znak „tunel” (I-24), koji označava blizinu tunela na putu;

Opasnost na putu (I-25)
23) znak „opasnost na putu” (I-25), koji označava blizinu dela puta ili mesta na putu na kome učesnicima u saobraćaju preti opasnost za koju ovim pravilnikom nije predviđen poseban znak opasnosti;

Ukrštanje puteva iste važnosti (I-26)
24) znak „ukrštanje puteva iste važnosti” (I-26), koji označava blizinu ukrštanja puteva od kojih nijedan put nije put sa prvenstvom prolaza;

Blizina kružnog toka (I-30)
26) znak „raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja” (I-30), koji označava blizinu raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku;

Opasan uspon, nizbrdica (I-3; I-4)
4) znak „opasan uspon” (I-3) i znak „opasna nizbrdica” (I-4), koji označavaju približavanje opasnoj nizbrdici, odnosno opasnom usponu, ako razlika u visini predstavlјa neku opasnost koja proističe iz tih uslova. Ovaj znak za simbol ima samo nagib ili uspon, prema situaciji na terenu.

Tramvajska pruga (I-31)
27) znak „tramvajska pruga” (I-31), koji označava blizinu mesta na kome put prelazi preko tramvajske pruge u nivou;

Prelaz puta preko pruge branici (I-32)
28) znak „prelaz puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima” (I-32), koji označava blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbeđen branicima ili polubranicima;

Prelaz puta preko pruge bez branika (I-33)
29) znak „prelaz puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika” (I-33), koji označava blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji nije obezbeđen branicima ili polubranicima;

Andrejin krst (I-34 I-34.1)
30) znak „Andrejin krst” (I-34), koji označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa jednim kolosekom odnosno (I-34.1) sa dva ili više koloseka;

Udalјenost pruge sa branicima (I-35)
31) znak „približavanje prelazu puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima” (I-35), koji označava udalјenost do prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbeđen branicima ili polubranicima;

Udalјenost pruge bez branicika (I-36)
32) znak „približavanje prelazu puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika” (I-36), koji označava udalјenost do prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji nije obezbeđen branicima ili polubranicima;

Neučršćena bankina (I-37)
33) znak „neučvršćena bankina” (I-37), koji označava blizinu dela puta na kome je uz kolovoz neučvršćena bankina;

Kolona zaustavlјenih vozila (I-38)
34) znak „kolona zaustavlјenih vozila” (I-38), koji označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost zbog zagušenja saobraćaja

Suženje puta (I-5; I-5.1; I-5.2)
5) znak„suženje puta” (I-5), znak „suženje puta s desne strane” (I-5.1), znak „suženje puta s leve strane” (I-5.2), koji označavaju približavanje suženju kolovoza koje može da predstavlјa izvesnu opasnost;

Blizina obale (I-7)
7) znak „blizina obale” (I-7), koji označava blizinu mesta na kome put nailazi na obalu;

Neravan kolovoz (I-8; I-9; I-10)
8) znak „neravan kolovoz” koji označava blizinu dela puta na kome je kolovoz neravan zbog postojanja opasnih izbočina i ulegnuća(I-8), zbog ulegnuća(I-9) ili zbog blizine opasnog prevoja puta ili veće izbočine na kolovozu(I-10);

Put sa jednosmernim saobraćajem (III-2) i(III-2.1)
2) znakovi „put sa jednosmernim saobraćajem” (III-2) i(III-2.1), koji obaveštavaju učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu;

Naselјe (III-23.1)
17) znak„naselјe” (III-23.1), koji označava mesto od koga počinje naselјe i od koga se primenjuju propisi o saobraćaju u naselјu;

Završetak naselјa (III-24.1)
19) znak„završetak naselјa” (III-24.1), koji označava mesto na kome se završava naselјe i od koga prestaju da važe propisi o saobraćaju u naselјu;

Završetak pešačke staze (III-29.3) (III-29.4) (III-29.5)
Znak „završetak pešačke staze” (III-29.3), znak „završetak staze za jahače” (III-29.4) i znak „završetak spojene biciklističke i pešačke staze” (III-29.5), koji označavaju mesta na putu odakle prestaju da važe odgovarajuće zabrane i obaveze koje su pre tog mesta uspostavlјene saobraćajnim znakovima postavlјenim na tom putu;

Parkiraj i vozi se (III-33.1)
30) znak „parkiraj i vozi se” (III-33.1), koji označava parkiralište gde vozilo može da se parkira i da se putovanje nastavlјa nekim drugim transportnim sredstvom, koje može biti prikazano simbolom

Završetak puta sa prvenstvom prolaza (III-1)
4) znak „završetak puta sa prvenstvom prolaza” (III-4), koji označava mesto na kome se završava put ili deo puta sa prvenstvom prolaza

Vozilo za pomoć na putu (III-47)
44) označava blizinu mesta ili mesto u kome se nalazi služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udalјenost u metrima;

Vatrogasna služba (III-48)
45) znak„vatrogasna služba” (III-48), koji označava blizinu mesta ili mesto u kome se nalazi služba za gašenje požara

Autobusko stajalište (III-49)
46) znak „autobusko stajalište” (III-49), koji označava mesto na kome se nalazi autobusko stajalište;

Označeni pešački prelaz (III-6)
5) znak „označeni pešački prelaz” (III-6), koji označava mesto na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz;

Luka ─ pristanište (III-52)
49) znak „luka ─ pristanište” (III-52), koji označava blizinu luke, pristaništa, odnosno trajekta ili mesto u kome se nalazi luka, pristanište, odnosno trajekt.

Informacija (III-53)
50) znak„informacija” (III-53), koji označava blizinu mesta ili mesto u kome se mogu dobiti turističke informacije.

Prohodnost puta (III-54)
51) označava da je planinski put, odnosno prelaz preko planinskog vrha otvoren ili zatvoren. Ako je prolaz otvoren polјe1 je zelene odnosno ako je prolaz zatvoren polјe1 je crvene boje.

Broj serpentine (III-55)
52) znak„broj serpentine” (III-55), koji označava broj serpentine sa nadmorskom visinom;

Putni objekat (III-56)
53) znak„putni objekat” (III-56), koji označava naziv putnog objekta od posebnog značaja (vijadukt, tunel i sl.);

Planinski prevoj (III-57)
54) znak„planinski prevoj” (III-57), koji označava planinski prevoj sa nadmorskom visinom;

Reka (III-58)
55) znak„reka” (III-58), koji označava naziv reke preko koje put prelazi;

Stanica policije (III-59)
56) znak„stanica policije” (III-59), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica policije;

Brzina koja se preporučuje (III-60)
57) znak„brzina koja se preporučuje” (III-60), koji označava brzinu koja se preporučuje na određenom delu puta;

Tabla za usmeravanje (III-63) (III-63.1)
59) znak„tabla za usmeravanje” (III-63), (III-63.1), , koji označava mesto gde se nailazi na oštru krivinu

Tabla za označavanje izlaza (III-66)
59) znak„tabla za usmeravanje” (III-63.2) i(III-63.3), koji označava mesto gde se nailazi na oštru krivinu

Deca na putu (III-68)
61) znak„deca na putu” (III-68) koji označava mesto u čijoj se blizini nalazi škola i pešački prelaz koji deca često koriste;

Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika (III-69)
62) znak„saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika” (III-69), koja označava saobraćajnu traku koja je namenjena samo za kretanje vozila javnog prevoza putnika

Završetak saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika (III-69.1)
63) znak„završetak saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika” (III-69.1), koji označava mesto na kome se završava saobraćajna traka namenjena samo za kretanje vozila javnog prevoza putnika;

Ograničenje najveće dozvolјene brzine na putevima u Republici Srbiji (III-70)
64) označava opšte ograničenje najveće dozvolјene brzine u R.Srbiji

Podzemni ili nadzemni pešački prolaz (III-7)
6) znak„podzemni ili nadzemni pešački prolaz” (III-7), koji označava mesto na kome se nalazi podzemni ili nadzemni pešački prolaz;

Odmorište (III-73)
67) znak„odmorište” (III-73), koji označava nailazak na višenamenski objekat na putu čiji se sadržaj označava piktogramima;

Izlazak na odmorište (III-74)
68) znak„izlazak na odmorište” (III-74), koji označava mesto izlaska sa puta do višenamenskog objekta. Na znaku, ukoliko je potrebno, može da se upiše udalјenost do sledećeg takvog objekta;

Pešačka zona (III-77)
69) znak„pešačka zona” (III-77) koji označava početak zone namenjene isklјučivo za kretanje pešaka;

Kraj pešačke zone (III-77.1)
70) znak„kraj pešačke zone” (III-77.1), koji označava kraj pešačke zone

Zona30 (III-78)
71) znak„zona30” (III-78) koji označava zonu u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h.;

Kraj zone30 (III-78.1)
72) znak„kraj zone30” (III-78.1) označava završetak zone u kojoj je ograničena brzina kretanja vozila do30 km/h;

Prepreka za usporavanje saobraćaja (III-79)
73) znak„prepreka za usporavanje saobraćaja” (III-79) označava nailazak na mesto gde su postavlјeni elementi za usporavanje saobraćaja;

Opasna deonica puta (III-80)
74) nailazak na posebno opasnu deonicu puta i njenu dužinu. Umesto znaka„opasnost na putu” (I-25) može da se upiše znak opasnosti koji bliže objašnjava prirodu opasnosti

Slepi put (III-9)
7) znak„slepi put” (III-9), koji označava blizinu i položaj puta koji nema izlaz(slepi put). Položaj simbola u znakuIII-9 mora da odgovara položaju slepog puta u odnosu na put na kome se postavlјa taj znak;

Kraj područja usporenog saobraćaja (III-81.1)
76) znak„kraj područja usporenog saobraćaja” (III-81.1), koji označava mesto gde se završava zona usporenog saobraćaja;

Zona škole (III-82)
77) znak„zona škole” (III-82) koji označava mesto od kojeg počinje zona škole

znak„završetak zone škole” (III-82.1)
koji označava završetak zone škole;

Način korišćenja saobraćajne trake (III-83)
79) znak„način korišćenja saobraćajne trake” (III-83) koji označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje vozila pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku. Broj saobraćajnih traka na znaku mora da odgovara situaciji na terenu

Naizmenično propuštanje vozila (III-84)
80) znak (III-84), koji označava mesto gde se zbog završavanja saobraćajne trake, suženja kolovoza i smanjenja broja saobraćajnih traka, vozila naizmenično uklјučuju u jednu saobraćajnu traku;

Kontrola brzine kretanja (III-92)
83) znak„kontrola brzine kretanja” (III-92) označava početak deonice na kojoj se vrši kontrola brzine kretanja vozila.

Smer kretanja vozila koje namerava da skrene ulevo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno (III-10)
8) znak (III-10), koji označava put kojim se vozilo mora kretati ako namerava da skrene ulevo na sledećoj raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno;

Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera (III-1)
1) znak„prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera” (III-1), koji obaveštava vozača da na uskom prolazu ima pravo prvenstva u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera;

Prestrojavanje vozila (III-11)
9) znak„prestrojavanje vozila” (III-11), koji označava prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka.

Broj puta (III-17) (III-17.1) (III-17.2)
10) znakovi„broj puta” (III-17), „kilometraža puta” (III-17.1) i„broj puta, broj deonice puta i kilometraža” (III-17.2) koji označavaju broj puta, odnosno deonice i stacionažu puta;

Broj međunarodnog puta (III-18)
11) znak„broj međunarodnog puta” (III-18), koji označava broj međunarodnog puta;

Autoput (III-19)
12) znak „autoput” (III-19), koji označava mesto odakle počinje autoput;

Završetak autoputa (III-20)
12) znak „autoput” (III-19), koji označava mesto odakle počinje autoput;

Motoput (III-21)
14) znak„motoput” (III-21), koji označava mesto odakle počinje motoput;

Završetak motoputa (III-22)
15) znak„završetak motoputa” (III-22), koji označava mesto na kome se završava motoput;

Naziv naselјenog mesta (III-23)
16) znak„naziv naselјenog mesta” (III-23), koji označava teritoriju i naziv naselјenog mesta u koje ulazi put i granicu od koje počinje to naselјeno mesto;

Završetak naselјenog mesta (III-24)
18) znak„završetak naselјenog mesta” (III-24), koji označava mesto na kome se završava naselјeno mesto kroz koje prolazi put;

Prestanak zabrane preticanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice (III-25)
20) znak (III-25), koji označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja svih motorna vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i lakih četvorocikala;

Prestanak zabrane preticanja za teretna vozila (III-26)
21) znak (III-26), koji označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja za teretna vozila čija najveća dozvolјena masa prelazi3,5 t da pretiču druga motorna vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lakih tricikala I lakih četvorocikala;

Prestanak ograničenja brzine (III-27)
22) znak„prestanak ograničenja brzine” (III-27), koji označava mesto odakle prestaje ograničenje brzine i znak„prestanak najmanje dozvolјene brzine” (III-27.1), koji označava mesto odakle prestaje obaveza kretanja najmanje propisanom brzinom;

Prestanak zabrane davanja zvučnih znakova (III-28)
23) znak„prestanak zabrane davanja zvučnih znakova” (III-28), koji označava mesto odakle prestaje zabrana davanja zvučnih znakova;

Prestanak svih zabrana (III-29) (III-29.1) (III-29.2)
24) znak„prestanak svih zabrana” (III-29), znak„prestanak obaveze nošenja lanaca za sneg” (III-29.1), znak„završetak biciklističke staze” (III-29.2)

Zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja (III-30)
25) znak„zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja” (III-30), koji označava mesto u naselјu odakle se ulazi u zonu u kojoj je sprovedeno opšte ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme, bez obzira da li se za parkiranje na određeno vreme plaća naknada ili se ne plaća.

Put sa prvenstvom prolaza (III-3)
3) znak„put sa prvenstvom prolaza” (III-3), koji označava put ili deo puta na kome vozila imaju prvenstvo prolaza u odnosu na vozila koja se kreću putevima koji se ukrštaju s tim putem odnosno delom puta;

Izlaz iz zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja (III-31)
26) znak„izlaz iz zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja” (III-31), koji označava mesto u naselјu na kome se izlazi iz zone u kojoj je sprovedeno opšte ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme;

Parkiralište (III-32)
27) znak„parkiralište” (III-32), koji označava parkiralište. Na znaku III-32 ili na dopunskoj tabli može se odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti: način parkiranja, smer u kome se nalazi parkiralište, udalјenost parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namenjeno, kao i eventualno vremensko ograničenje parkiranja; 28) znak „parking garaža” (III-32.1) koji označava garažu sa parking mestima;

Vremenski ograničeno parkiranje (III-33)
29) znak„vremenski ograničeno parkiranje” (III-33), koji označava parkiralište na kome je parkiranje vozila vremenski ograničeno;

Bolnica (III-34)
31) znak„bolnica” (III-34), koji označava blizinu bolnice i upozorenje vozaču da svojim vozilom ne stvara suvišnu buku;

Stanica za prvu pomoć (III-35)
32) znak„stanica za prvu pomoć” (III-35), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica za prvu pomoć

Radionica za opravku vozila (III-36)
33) znak (III-36), koji označava blizinu mesta na kome se nalazi radionica za opravku vozila. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udalјenost u metrima;

Telefon (III-37)
34) znak (III-37), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi telefonska govornica. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udalјenost u metrima;

Benzinska stanica (III-38)
35) znak„benzinska stanica (III-38), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi benzinska stanica.

Hotel ili motel (III-39)
36) znak (III-39), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi hotel odnosno motel. Na delu znakaIII-39 ispod belog polјa može se upisati„hotel” ili„motel”, zavisno od vrste ugostitelјskog objekta koji se označava.

Restoran (III-40)
37) označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi restoran. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udalјenost u metrima;

Kafana (III-41)
38) znak„kafana” (III-41), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi kafana. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udalјenost u metrimal

Teren uređen za izletnike (III-42)
39) znak„teren uređen za izletnike” (III-42), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi teren uređen za izletnike.

Teren za kampovanje pod šatorima (III-43)
40) znak„teren za kampovanje pod šatorima” (III-43), koji označava blizinu terena ili teren uređen za kampovanje pod šatorima.

Teren za kampovanje u prikolicama (III-44) 41)
znak„teren za kampovanje u prikolicama” (III-44), koji označava blizinu terena ili teren za boravak u prikolicama.

Teren za kampovanje pod šatorima i u prikolicama (III-45)
42) znak„teren za kampovanje pod šatorima i u prikolicama” (III-45), koji označava blizinu terena ili teren za kampovanje pod šatorima i u prikolicama.

Planinarski dom (III-46)
43) znak (III-46), koji označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi planinarski dom. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udalјenost u metrima;

Aerodrom (III-51)
48) znak„aerodrom” (III-51), koji označava blizinu aerodroma ili mesto aerodroma.

Tabla za označavanje naziva ulica (III-61)
58) znak„tabla za označavanje naziva ulica” (III-62), koji označava naziv ulice. Znak može imati i kućne brojeve bloka na koji se odnosi;

Tabla za usmeravanje (III-63.2) (III-63.3)
59) znak„tabla za usmeravanje” (III-63.2) i(III-63.3), koji označava mesto gde se nailazi na oštru krivinu

Saobraćajna traka za spora vozila (III-71)
65) znak„saobraćajna traka za spora vozila” (III-71), koji označava početak saobraćajne trake kojom se moraju kretati vozila koja se kreću brzinom manjom od brzine označene na znaku

Završetak saobraćajne trake za spora vozila (III-71.1)
66) znak„završetak saobraćajne trake za spora vozila” (III-71.1), koji označava mesto na kome se završava traka kojom se moraju kretati vozila koja se kreće brzinom manjom od brzine označene na znaku;

Zona usporenog saobraćaja (III-81)
75) znak„zona usporenog saobraćaja” (III-81), koji označava mesto od kojeg počinje zona usporenog saobraćaja;

Izlaz u slučaju opasnosti (III-85) (III-85.1)
81) znakovi„izlaz u slučaju opasnosti” (III-85) i(III-85.1) koji označavaju izlaz za pešake u slučaju opasnosti;

Udalјenost izlaza u slučaju opasnosti (III-86) (III-86.1)
82) znakovi„udalјenost izlaza u slučaju opasnosti” (III-86) i(III-86.1) koji označavaju smer u kome se nalazi izlaz za slučaj opasnosti i udalјenost do njega;

Znak„raskrsnica” (III-8) i„kružna raskrsnica” (III-8.1)
1) znak„raskrsnica” (III-8) i„kružna raskrsnica” (III-8.1), koji označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju. Na znaku se mogu upisati brojevi puteva i brojevi međunarodnih puteva.

Dopunske table (IV-1)
1) dopunska tabla IV-1, koja označava udalјenost između znaka uz koji je postavlјena dopunska tabla i početka dela puta odnosno mesta na koje se znak odnosi;

Dopunska tabla (IV-2)
2) dopunska tabla IV-2, koja označava dužinu dela puta na kome preti opasnost označena znakom odnosno na kome se primenjuje izričita zabrana, obaveza odnosno ograničenje označeno znakom;

Dopunska tabla (IV-3)
3) dopunska tabla IV-3, koja označava udalјenost između znaka uz koji je postavlјena dopunska tabla i objekta, terena ili dela puta na koji se obaveštenje odnosi;

Dopunska tabla (IV-4)
4) dopunska tabla IV-4, koja označava vreme za koje izričita zabrana, obaveza, odnosno ograničenje važi, ako ne važi neprekidno;

Dopunska tabla (IV-5)
5) dopunska tabla IV-5, koja rečima bliže određuje značenje znaka, odnosno daje dodatna obaveštenja o vrsti i načinu korišćenja vremenske zone parkiranja;

Dopunska tabla (IV-6)
6) dopunska tabla IV-6, koja simbolom bliže određuje značenje znaka uz koji se ističe. Ukoliko se na dopunskoj tabli nalazi simbol teretnog vozila, na tabli se može upisati I najveća dozvolјena masa koja se odnosi na teretno vozilo;

Dopunska tabla (IV-7)
7) dopunska tabla IV-7, koja označava blizinu dela puta odnosno mesta na kome postoji opasnost od klizavog kolovoza zbog nastanka poledice ili snega;

Dopunske table (IV-8, IV-8.1, lV-8.2, lV-8.3, lV-8.4, IV-8.5)
8) dopunske table IV-8, IV-8.1, lV-8.2, lV-8.3, lV-8.4, IV-8.5, koje označavaju primenu zabrane parkiranja ili zaustavlјanja vozila do znaka, od znaka, odnosno s jedne ili druge strane znaka;

Dopunske table (IV-8, IV-8.1, lV-8.2, lV-8.3, lV-8.4, IV-8.5)
8) dopunske table IV-8, IV-8.1, lV-8.2, lV-8.3, lV-8.4, IV-8.5, koje označavaju primenu zabrane parkiranja ili zaustavlјanja vozila do znaka, od znaka, odnosno s jedne ili druge strane znaka;

Dopunska tabla (IV-9)
9) dopunska tabla IV-9, koja označava položaj parkirališta ili garaža i udalјenost do njega;

Dopunska tabla (IV-10 IV-11 IV-12)
10) dopunske table IV-10, IV-11, IV-12, označavaju način parkiranja na trotoaru koje se reguliše znakom III-32, i to: IV-10 parkiranje na trotoaru pod uglom u odnosu na podužnu osu kolovoza, IV-11 parkiranje na trotoaru paralelno sa podužnom osom kolovoza i IV-12 parkiranje na trotoaru upravno na podužnu osu kolovoza;

Dopunska tabla (IV-13 IV-14 IV-15)
11) dopunske table IV-13, IV-14 i IV-15, označavaju način parkiranja kada se ono izvodi delom na trotoaru a delom na kolovozu, koje se reguliše znakom III-32, i to: IV-13 parkiranje na trotoaru i kolovozu pod uglom u odnosu na podužnu osu kolovoza, IV-14 parkiranje na trotoaru i kolovozu paralelno sa podužnom osom kolovoza i IV-15 parkiranje na trotoaru i kolovozu upravno na podužnu osu kolovoza,

Dopunska tabla (IV-16 IV-17 IV-18)
12) dopunske table IV-16, IV-17, IV-18, označavaju način parkiranja na kolovozu koji se reguliše znakom III-32, i to: IV-16 parkiranje na kolovozu pod uglom, u odnosu na podužnu osu kolovoza, IV-17 parkiranje na kolovozu paralelno sa podužnom osom kolovoza i IV-18 parkiranje na kolovozu upravno na podužnu osu kolovoza;

Dopunska tabla (IV-19)
13) dopunska tabla IV-19, koja označava deonicu puta na kome se sneg čisti mašinski I postavlјa se za vreme čišćenja snega uz znak„Opasnost na putu” (I-25);

Dopunska tabla (IV-20 IV-20.1)
14) dopunske table IV-20 i IV-20.1 koje označavaju vremenske uslove u kojima važi znakom označena opasnost ili izričita naredba, i to: IV-20 kada pada kiša i IV-20.1 kada je na kolovozu sneg;

Dopunska tabla (IV-21)
15) dopunska tabla IV-21, koja označava da je parkiralište, odnosno parking mesto rezervisano za vozila lica sa invaliditetom i postavlјa se uz III-32 i III-32.1;

Dopunska tabla (IV-22)
16) dopunska tabla IV-22, koja označava vrstu oštećenja na kolovozu i dužinu puta na koju se odnosi;

Dopunska tabla „pružanje puta sa pravom prvenstva prolaza” (IV-23)
17) dopunska tabla „pružanje puta sa pravom prvenstva prolaza” (IV-23), koja označava put sa prvenstvom prolaza.

Znak „prestrojavanje vozila sa nazivima naselјenih mesta” (III-11.1)
2) znak (III-11.1), koji označava prethodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka. Simboli na znaku III-11.1 treba da odgovaraju stvarnom stanju broja saobraćajnih traka I načinu prestrojavanja na njima.

Znak „strelasti putokaz” (III-12)
3) znak„strelasti putokaz” (III-12), koji označava pravac puta od odredišta ili karakterističnog objekta. Na strelasti putokaz mogu da se ispišu dva naziva odredišta ako se ispisuju jednim pismom ili jezikom, odnosno samo jedan ako se ispisuju na dva jezika ili pisma. Na znak mogu da se ispišu broj puta i udalјenost do odredišta, odnosno objekta

Znak „putokazna tabla” (III-13)
4) znak (III-13), koji označava pravac puta za naselјeno mesto ispisano na znaku. Znak može da ima najviše tri polјa za označavanje smerova kretanja. Na svakom polјu mogu da se ispišu nazivi dva odredišta ako se ispisuju jednim jezikom i pismom. Ako se nazivi odredišta ispisuju na dva pisma ili jezika svako polјe može da ima samo naziv jednog odredišta.

Znak „potvrda pravca” (III-61)
5) znak (III-61), koji označava potvrdu pravca kretanja posle prolaska raskrsnice. Znak sadrži naziv mesta i udalјenost, izraženu u km do mesta u koje vodi put na kome je znak postavlјen.

Znak„pretputokaz za izlaz” (III-64)
6) znak„pretputokaz za izlaz” (III-64), koji na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naselјenih mesta ispisanih na znaku;

Znak „putokaz za izlaz” (III-65) i (III-65.1)
7) znak„putokaz za izlaz” (III-65) i(III-65.1), koji na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naselјenih mesta ispisanih na znakovima; Znakovi III-65 I III-65.1 postavlјaju se iznad kolovoza

Znak „putokaz za izlaz” (III-65.2)
Znak „putokaz za izlaz”koji na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naselјenih mesta ispisanih na znakovima; znak III-65.2 se postavlјa na bankini.

Znak „putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta” (III-67), (III-67.1) i(III-67.2)
8) znak„putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta”(III-67), (III-67.1) i(III-67.2) koji obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naselјenog mesta ispisanog na znaku;

Znak „pretputokazna tabla za izlaz” (III-72)
9) znak„pretputokazna tabla za izlaz” (III-72), koji na autoputu i raskrsnicama u više nivoa označava položaj putnih pravaca do naselјenih mesta ispisanih na njemu;

Znak „turistička informaciona tabla” (III-75)
Znak„turistička informaciona tabla” (III-75), koji označava odredište ili objekat turističkog značaja, sadrži naziv turističkog odredišta, simbol(grafički prikaz) I udalјenost do odredišta;

Znak„naziv petlјe” (III-76) i (III-76.1)
10) znak„naziv petlјe” (III-76) i (III-76.1), koji obaveštava o nazivu petlјe na koju se nailazi. ZnakIII-76 postavlјa se na ukrštanju autoputa sa drugim putem i znak III-76.1 postavlјa se na ukrštanju dva autoputa.

Znak „predznak za obilazak" (III-85)
označava smer i tok preusmerenog saobraćaja kada je zbog radova na putu, privremenih prepreka ili oštećenja kolovoza, put zatvoren. Kod dužeg preusmeravanja na znaku mora da bude dopunska tabla sa natpiso „Obilaznica... km”;

Znak „obilazak”
Znak„obilazak”, koji služi za usmeravanje vozila na obilazni put. Znak se projektuje prema odredbama srpskog standarda(SRPS) koji važe za projektovanje strelastih putokaza;

Znak „skretanje saobraćaja iz jedne kolovozne trake u drugu” (III.86, III-86.1)
znak„skretanje saobraćaja iz jedne kolovozne trake u drugu” koji označava mesto(III-86), odnosno blizinu mesta(III-86.1), gde se vrši skretanje saobraćajnih traka, pri čemu broj saobraćajnih traka ostaje isti. Položaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu;

Znak „zatvaranje saobraćajne trake” (III-87 i III-87.1)
(III-87 i III-87.1) označava mesto gde počinje zatvaranj jedne saobraćajne trake namenjene za kretanje u istom smeru. Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu;

Znak „predznak za zatvaranje saobraćajne trake” (III-88 i III-88.1)
(III-88 iIII-88.1) označava udalјenost do mesta na kome se zatvara jedna saobraćajna traka. Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu;

Znakovi „predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima” (III-89 III-89.1)
znakovi označavaju režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja. Znakovi (III-89 iIII-89.2) označavaju blizinu mesta gde se dvosmerni saobraćaj sa fizički razdvojenih kolovoznih traka preusmerava na deo puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene odnosno na kome su odvojene samo oznakama na kolovozu.

Znakovi „predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima” (III-89.2 III-89.3)
znakovi označavaju režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja. Znakovi(III-89.1, iIII-89.3) označavaju blizinu mesta gde se saobraćaj sa dela puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene odnosno na kome su odvojene samo oznakama na kolovozu, presumerava na put sa fizički razdvojenim kolovoznim trakama;

Znak„predznak za neposredno regulisanje saobraćaja na mestu na kome se izvode radovi” (III-90)
koji vozače obaveštava o blizini mesta na kome je, zbog radova na putu, privremenih prepreka ili oštećenja kolovoza, uvedeno naizmeničano propuštanje vozila, koja neposredno regulišu ovlašćena lica.

Znak „ograničenje korišćenja saobraćajne trake” (III-91)
znak„ograničenje korišćenja saobraćajne trake” (III-91), koji označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku;

Kontakt informacije:
Adresa: Jošanički Kej 18, 36300 Novi Pazar
Telefon: 020/601-570; 063/614-475
064/63-42-402; 066/381-631
062/680-620
E-mail: kemopionir@gmail.com
Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 07:00 - 21:00
Subota: 07:00 - 19:00
Nedelja: Zatvoreno